تحویل زمین؛ خوان جدید ساخت بیمارستان در حاشیه شهر مشهد

 

اگر خوان اول باشه، اونجا دیگه حاشیه شهر نیست