«کمربند جنوبی مشهد» پروژه‌ای بدون پژوهش بود

 

چندتا پروژه که با پژوهش بوده نشون بدین