اهدای فسیل ۱۸۰ میلیون ساله به موزه‌های خراسان رضوی

 

این چیزا که برای موزه پول نمیشه