در خانه بمانید، هوا آلوده است

 

از ترس کرونا در خانه ماندن کم بود، آلودگی هم اضافه شد