فرماندار بعدی مشهد را الگوی سایر شهرهای کشور کند

 

اول برای انتخاب فرماندار بعدی الگو بشیم