حسین اکبری، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد:غیر ممکن است که آسیب اجتماعی را در کشور دنبال کنید و خراسان رضوی و مشهد جزء رتبه‌های اول تا سوم نباشند.

تقصیر ما نیست که، آمار شما اشتباهه چون مشهد زائر و مسافر زیاد داره بابا!!