فقط ۴ درصد پیشرفت قطار مشهد-گلبهار در یک سال!

 

واقعا آمار حیرت آوری هستش، چه دوستان توانمندی داریم