کارشناس مسئول بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی:

ثبت بیش از ۱۴ هزار شکایت مردمی از طریق سامانه ۱۲۴

دو صد گفته چون نیم کردار نیست!