رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم: مشهد سومین کلانشهر آلوده کشور

 

اول یا سوم فرقی نداره، چندمین کلانشهر برای مقابله با آلودگی هست؟