معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی:

فقط یک ضامن برای متقاضیان وام مسکن نیاز است

 

میشه چند نفر که با یک ضامن وام گرفتن برای نمونه نشون بدین