آلودگی در کمین منابع آب شرب مشهد و طرقبه

 

وقتی از کمین خارج شد شاید تدبیری کردن