حال و هوای آرامگاه فردوسی در سالروز درگذشت محمدرضا شجریان

 

آرامگاه فردوسی را با استاد شجریان بیشتر شناختند تا فردوسی