مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی: خوراندن تریاک به مرغ برای افزایش وزن آن شایعه است

 

اول قیمت بگیرین بعد شایعه درست کنید