رئیس کمیسون فرهنگی شورای اسلامی شهر مشهد: روز مشهد هنوز به سر نرسیده است!

 

اینجوری که شما گرفتین شب هم به سر نمیرسه…