عضو شورای شهر مشهد: احداث پارک فضایی در مشهد

 

اینم یک ایده فضایی و نجومی جدید