رئیس کمیسیون فرهنگی شورای ششم شهر مشهد: کار هنرمندان مشهدی به مراتب بهتر از هنرمندان پایتخت‌نشین است

 

با این حال پایتخت‌نشینان مدیریت بهتری دارن یا امکانات؟