مسئول بازرسی سازمان صمت خراسان رضوی: گران‌فروشی در صدر تخلفات اقتصادی خراسان رضوی قرار گرفت

 

تازه همینکه مشخص شده با شکایت مردمی بوده