نایب رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی مشهد: ۶۵ درصد بازنشستگان با کمترین حقوق ماهانه در تنگنای معیشتی

 

فراموش نشه ۳۵درصد دیگه بعد از بازنشستگی شاغلن