خواهش متفاوت یک مشهدی از زائرین… جان مادرت تو که زیارت می‌روی باید خلق خدا از تو راضی باشند!خواهش می‌کنم در این مکان پارک نکنید.

زیارت مهمتر است یا حق الناس ؟! کمی نگاهمان را عوض کنیم بد نیست.