لینک دانلود شماره هشتم فصلنامه تلخند مشهد :

دانلود شماره هشتم فصلنامه تلخند مشهد

صاحب امتیاز: شرکت افق اندیشان رسانه شرق
مدیرمسئول: محمدرضا زارع برزشی / سردبیر: وجیهه هوشیارفر
تحریریه: میلاد خراسانی، مینا امامی، الهه رحیم زاده / طراح و صفحه آرا: سعید کربلائی