فرماندار طرقبه شاندیز: علت احتمالی مسمومیت کودکان ابرده، وجود آلودگی میکروبی در منبع آبی است.

خب راه حل شما برای دلجویی از شهروندان و البته سلامت سریع کودکان چیه؟ اگر صلاح میدونین تدبیری داشته باشین تا دیگه این اتفاقات نیوفته