استاندار خراسان رضوی: قانون‌های دست و پاگیر اداری مانعی برای توسعه اقتصادی

 

دیگه استاندار که گله کنه وای به حال مردم