مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی:

درخواست ما از شهرداری مشهد حمایت از ورزش همگانی و قهرمانی است.

 

درخواست شهرداری هم واریز بودجه شماست