سازمان بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی: راه‌اندازی واکسیناسیون اتوبوسی در مشهد

 

الآن فقط اتوبوسی بیاین واکسن بزنید