عضو مجمع نمایندگان استان: خراسان رضوی به استانداری توسعه‌گرا نیاز دارد

 

باید ببینیم مافیای قدرت و پول به چی نیاز دارن