دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی خراسان رضوی:
چرا کره گران شد؟

 

دوستان منت گذاشتن گران کردن؛ چرایی نداره!