طرح ضربتی مدیریت شهری برای افزایش فضای سبز در حاشیه شهر

 

به فکر آبیاری‌شون هستین؛ چون گیاه ضربتی رشد نمی‌کنه