مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد: کمبود واکسن برکت در مشهد

 

اینقدر ناشکری شد که برکت رفت