فعالیت مراکز شبانه‌روزی واکسیناسیون مشهد فعلا تا ساعت ۲۴ است

 

معنی شبانه‌روزی رو هم فهمیدیم