لغو منع تردد شبانه هنوز به پلیس ابلاغ نشده است

 

هنوز لغو نشده زلزله اومد، وای به شبی که منع تردد لغو بشه