مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی:

احتمال افزایش ۱۰ درصدی قیمت مرغ طی دو ماه آینده

 

همیشه همینجوریه یا احتمال داره یا تکذیب میشه