سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی:

سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی مشهد به دنبال کنشگری فرهنگی است

 

به پشتوانه دانشجویان مجازی؟