کمیسیون ساماندهی حاشیه شهر شورای شهر مشهد:

آشتی متن با حاشیه، پهنه مستعد حاشیه شهر مشهد جزئی از شهر می‌شود

 

اون مناطق جز شهر بودن، مسئولان قهر بودن با اونجا