رئیس اتحادیه سمساران و امانت فروشان:

بازار داغ لوازم خانگی دست دوم زیر سایه گرانی‌ها

 

گل بود به سبزه نیز آراسته شد