مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی:
بازار مرغ برای مصرف کننده در بهترین شرایط است

 

آخ آخ همه چیز به نفع مصرف کننده شده؛ پس دلال و تولیدکننده چی میشه!