رئیس اتحادیه نانوایان مشهد: افزایش قیمت نان و محصولات آردبَر فعلاً منتفی است

 

به صورت رسمی یا غیر رسمی