سخنگوی صنعت برق خراسان رضوی:

گرانی قبض برق مشترکان خراسانی ناشی از افزایش مصرف است

 

افزایش مصرف هم ناشی از در خانه ماندن از شرّ کروناست