کلانتری شانزدهم مشهد: گرگ تنهای شهر که باعث وحشت زنان مشهدی بود به دام افتاد

 

قطعا اسیر تجربه ماموران شده