رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی زیارت و گردشگری اجتماعی زیارت و گردشگری شورای اسلامی شهر مشهد مقدس:

شهرداری مظلوم‌ترین دستگاه در شهر است

 

شما هم مردم از این مظلوم‌تر دیدی