دبیر انجمن ادبی ارادت: حال شاعران مشهد خوب نیست

حال شاعران که خوب نیست، وای به حال بقیه