موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی: بهره‌برداری از ۶ زمین ورزشی در حاشیه شهر مشهد

همینطوری پیش بریم دیگه حاشیه شهر نداریم