امور بازرگانی و توسعه سازمان صمت خراسان رضوی:
بازار شکر متعادل خواهد شد

هرچقدر شکر برای سلامتی مردم مضر هست برای جیب دوستان شیرین و مفید