سرپرست انتقال خون خراسان رضوی: نفس ذخایر خونی استان به شماره افتاد

از دوستانی که خون ملت رو مکیدن، قرض بگیرین