تجارت مجتمع‌های خالی که حدود ۴۳ درصد از مجتمع‌های تجاری کشور در مشهد هستند

با این‌همه مجتمع، قطب هیچ صنعت و تجارتی هم نیستیم