مدیرعامل اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی:

شروع فاجعه ملی با افزایش ۳ برابری کشتار دام مولد در استان

شروع فاجعه اولین کشتار بود نه با ۳برابر شدن، مسئولانی که تازه بیدار شدن