تعطیلی برخی از پایگاه‌های واکسیناسیون مشهد به دلیل خستگی پرسنل و کمبود واکسن!

با هیچ زبانی این خستگی قابل توصیف و تقدیر نیست