مدیر امور دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد: قطره نفازولین تاثیری در درمان کرونا ندارد

برای بیماران شاید موثر نیست؛ اما برای تولیدکننده تاثیر داره