سقوط قیمت بلیت پرواز تهران-مشهد به ۲۸۰ هزار تومان

این سقوط نیست، پرواز به قیمت اصلی هست