بلاتکلیفی قیمت لبنیات در بازار مشهد

از بلاتکلیفی قیمت به سرگردانی ملت رسیدیم