بانوی عضو شورای پنجم شهر مشهد:

یک سوم اعضای کابینه دولت سیزدهم از بین بانوان انتخاب شوند

 

شما وزارتخانه خاصی مد نظرتون هست بفرمایید!